TESTAMENTE

Ett testamente är en rättshandling som måste följa vissa krav enligt ärvdabalken. Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag, och det är att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott.

KONSTEN ATT UNDVIKA EN ARVSTVIST

FORMKRAV

I regel ska ett testamente upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Det gäller särskilda krav för vittnena. Testamentet måste också uppfylla vissa andra formkrav. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formella kraven och att avsikten med testamentet klart kommer fram. Det är därför lämpligt att alltid rådfråga en advokat innan testamentet skrivs, vi kan även hjälpa dig att skriva testamentet.

 

SAMBOR

Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpts för att användas gemensamt. En sambo ärver dock inte sin avlidne sambo. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra.

TESTAMENTEN - GRATIS MALLAR?

När man upprättar ett avtal utgår man från sitt egna perspektiv, vilket är ett mynt med två sidor. Det positiva är att det väsentliga, utifrån personen som skriver avtalet, brukar komma fram tydligt. Det negativa är att man ofta ignorerar allt som man tycker är oviktigt eller otrevligt.

 

En advokat gör också avväganden, men bedömningen ser annorlunda ut. Det som ”känns” viktigt är nämligen inte alltid viktigt rent objektivt. Till exempel så kanske det redan finns en tvingande reglering i lag kring någonting som du tycker är viktigt. 

 

Testamentet kanske är otroligt tydligt, komplett med bakgrund och syfte. Ner till varje enskilt bestick är det specificerat vem som ska få vad. Men när testamentet ska verkställas, kanske decennier efter det upprättats, visar det sig att testatorns förmögenhet ser helt annorlunda ut än när testamentet upprättat. Utfallet av testamentet blir nu helt annorlunda än det hade blivit om det verkställts dagen det upprättades och inte alls så som testatorn önskade. 

Istället för att behöva gå runt och undra om den där mallen du använt verkligen gäller eller om du har formulerat ditt testamente på bästa sätt kan du, om du upprättar testamentet i samråd med oss, känna dig trygg i att alla eventualiteter beaktats och att utfallet kommer att bli det som du önskar och testamentet kommer göra att du kan sova bättre om natten.

KLANDER AV TESTAMENTE

Att ett testamente anses som ogiltigt beror vanligtvis på att testamentet upprättats i strid med lagstiftningen rörande rätten att upprätta testamente samt de villkor som omgärdar själva upprättandet. Det kan exempelvis handla om egenskaper hos testatorn eller att något formkrav inte uppfyllts. 

I ett par situationer kan ett testamente trots att det är giltigt komma att jämkas eller inte ha något effekt i vissa delar. Jämkning av ett testamente kan huvudsakligen komma ifråga ifall testatorn i testamentet bortsett från eventuella bröstarvingar (testatorns barn och andra avkomlingar) och deras rätt till sin så kallade laglott. Har exempelvis den avlidne testamenterat bort hela sin förmögenhet till en vän, har en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning av testamentet så att denne trots allt kan få ut sin laglott. Ett testamente kan vidare hindras från att verkställas fullt ut ifall testatorn testamenterat bort egendom i strid med sin efterlevande makes/makas eller sambos rätt att ur kvarlåtenskapen få ut egendom av ett visst värde. En persons rätt enligt ett testamente kan vidare förverkas ifall en person genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd eller liknande förmått testatorn att upprätta testamentet. I sådana fall anses testamentet dessutom ogiltigt. 

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor