BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE

När en anhörig går bort medför det givetvis en stor sorg. Sorgen blir inte lättare av att en bortgång ofta innebär att man måste lösa svåra juridiska eller ekonomiska frågor. Vi på Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av att arbeta med boutredningar och arvskiften. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman, eller uppdrag som ombud i arvstvister. Vi har också stor erfarenhet av tvister avseende klander av testamente, kränkning av laglott, testamentstolkning och liknande.

BOUPPTECKNING – HUR, VAD OCH VARFÖR

BOUPPTECKNING 

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid bouppteckningen. Bouppteckningen ska enligt lag upprättas av två kunniga och erfarna gode män utan intresse i boet som utses av de efterlevande. Detta arbete utförs ofta av advokater.

BODELNING OCH ARVSKIFTE
Om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap, det vill säga att någon av dem hade giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom), måste bodelning ske innan den avlidnes tillgångar kan delas upp. Bodelning måste också ske om en efterlevande sambo har begärt det. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp.

LAGLOTT

Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente. Laglottens storlek är hälften av arvslotten, som är hela den avlidnes egendom. En bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott, även om den avlidne genom ett testamente har bestämt att kvarlåtenskapen helt eller delvis ska gå till någon annan. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

ARVSTVIST

Arv som är tvistiga består av fall där laglotten kränkts, där ett testamentes giltighet ifrågasätts eller ärenden där den efterlevande maken gett bort den först avlidnes makens arv till skada för dennes arvingar. Det är också vanligt att någon arvinge erhållit förskott på arv, eller själv tillgodogjort sig egendom från den avlidne medan dennes var i livet, till skada för övriga arvsberättigade.

 

Ejder Advokatbyrå har erfarna processjurister med specialistkompetens mot arvsfrågor och kan företräda dig i dessa ärendet såväl som i ärenden om tvistiga bouppteckningar eller arvskiften som handläggs av boutredningsman.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor